Toezicht

De RvC houdt toezicht op Welbions namens de maatschappij als geheel en in het bijzonder de huurders en de toekomstige huurders. Ze voelen zich betrokken bij de mooie maatschappelijke opgave van Welbions. En ze vervullen de werkgeversrol voor de bestuurders en houden deze scherp vanuit de toezichtrol. Daarnaast is de RvC klankbord voor de bestuurders, brengen ze kennis en ervaring in en stellen ze hun netwerken open"

Vergoeding leden RvC

De vergoedingen van de leden van de raad van commissarissen zijn gebaseerd op het werkprogramma dat de commissarissen doorlopen en conform de normen van de Honoreringscode Commissarissen van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties. De bezoldiging is onafhankelijk van de prestaties van de corporatie. Dit is een voorwaarde om het onafhankelijk functioneren van de raad te waarborgen.

Verantwoording RvC

De raad van commissarissen legt elk jaar verantwoording af over de uitvoering van haar taken en bevoegdheden. Deze verantwoording is opgenomen in het jaarverslag.